1. Definities

1.1 Onder ‘Keuringbureau’ wordt verstaan: Keuringbureau, kantoorhoudende te Bark 32 ,7833 DG Nieuw-Amsterdam geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 88281752, e-mailadres: info@keuringbureau.nl.

1.2 Onder ‘website’ wordt verstaan: de website op www.keuringbureau.nl, alwaar Keuringbureau haar diensten aanbiedt.

1.3 Onder ‘cliënt’ wordt volstaan: voor wie door bemiddeling van Keuringbureau een afspraak wordt gemaakt met een keuringsarts voor een medische en of rijbewijs keuring.

1.4 Onder de “keuringsarts” wordt verstaan: de arts die de rijbewijs- en of medische keuring van de cliënt uitvoert.

 

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Keuringbureau en de cliënt met betrekking tot het door de bemiddeling van Keuringbureau tot stand brengen van afspraken voor rijbewijs- en of medische keuringen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Keuringbureau zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor het maken van een afspraak voor de keuring en de uitvoering daarvan, dan wel om bezoekers van de website op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen of producten middels een mailing via het door hen opgegeven e-mailadres.

 

3. Overeenkomst

3.1 Na het accepteren van een afspraak bij Keuringbureau heeft de cliënt het recht om tot 48 uur voor de rijbewijs- en of medische keuring de afspraak te annuleren. Hierbij worden er annuleringskosten van €20 in rekening gebracht.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Keuringbureau een door de klant digitaal, schriftelijk of mondeling gemaakte afspraak vervolgens digitaal of schriftelijk accepteert en bevestigd.

3.3 Keuringbureau bemiddelt bij het maken van afspraken tussen de cliënt en de keuringsarts. De overeenkomst komt aldus tot stand tussen de cliënt en de betreffende arts.

3.4 De overeenkomst tussen Keuringbureau en de cliënt vermeldt de volledige kosten van de door de cliënt gewenste keuring en eventuele aanverwante producten.

3.5 In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal Keuringbureau de verschuldigde koopsom inclusief btw dienovereenkomstig aanpassen.

3.6 De op de website genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment van de aanbieding. Voor het geval de prijs na de offerte of opdrachtbevestiging door welke oorzaak dan ook is gestegen, behoudt Keuringbureau zich het recht voor de kostprijsverhoging aan de cliënt door te berekenen.

3.7 Verplichtingen van de klant
De verantwoordelijkheid voor het in bezit hebben van een geldige ZorgDomein-code ligt bij de cliënt. Keuringsartsen kunnen zonder een ZorgDomein-Code wel een medische keuring uitvoeren, maar deze vervolgens niet indienen bij het CBR.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Keuringbureau bemiddelt enkel tussen de cliënt en de keurende arts en is gerechtigd namens de keurende arts en de cliënt afspraken te maken, maar zij is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de afhandeling, wijziging, annulering en uitvoering ervan door de keurende arts of de cliënt.

4.2 Keuringbureau is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsmail van of namens de keuringsarts. Keuringbureau behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten. De cliënt of de keuringsarts wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de cliënt overgaan tot annulering van de gemaakte afspraak, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

4.3 Voor de schade die de cliënt mocht lijden als gevolg van enige aan Keuringbureau toerekenbare tekortkoming is Keuringbureau niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van bewuste roekeloosheid dan wel opzet aan de zijde van Keuringbureau.4.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Keuringbureau voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal haar provisie over de via haar bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomst met de keuringsarts. Keuringbureau is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van de cliënt of keuringsarts.

 

5. Intellectuele Eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de via die website aangeboden diensten en/of producten, berusten bij Keuringbureau. Het is de cliënt of derden derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten), zonder voorafgaande toestemming van Keuringbureau.

 

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1 Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

6.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

 

7. Cookies

Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die volgens de Cookie wetgeving zijn toegestaan, zonder expliciete toestemming van u als bezoeker. Zie pagina Cookiebeleid voor verdere informatie.

 

8. Herroepingsrecht

8.1. Afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren zonder opgaaf van reden worden geannuleerd, waarbij er annuleringskosten in rekening worden gebracht van €20,-.

8.2. lndien de afspraak niet of niet tijdig (48 uur van tevoren) is geannuleerd of verzet (No Show), zal de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 100% van het bedrag van de voorgenomen keuring. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere cliënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De cliënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.

8.3. Annuleren of verzetten van een afspraak kan uitsluitend telefonisch op werkdagen tussen 8:00 – 18:00 op het volgende nummer: 085 060 7009

8.4. Keuringbureau heeft het recht om een afspraak zonder opgaaf van reden te verzetten.

8.5 Keuringbureau heeft het recht om het tijdstip van een afspraak zonder opgaaf van reden te wijzigen.
 

9. Overmacht

9.1. Keuringbureau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2. Keuringbureau behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het wijzigen van de afspraak dan wel het ontbinden van de overeenkomst, als, zich situaties voordoen zoals, maar niet beperkt tot
a) De veiligheid van medewerkers in het geding is door weersinvloeden;
b) De locatie voor de keuring niet afdoende is; 
c) Overmacht;

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Keuringbureau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Keuringbureau niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Keuringbureau of van derden daaronder begrepen. Keuringbureau heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Keuringbureau zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3. Keuringbureau kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. lndien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

10. Medische documentatie

De medische gegevens worden uitsluitend aan de cliënt verstrekt. Ingeval de opdrachtgever niet de cliënt is, heeft opdrachtgever geen recht op inzage in de medische gegevens.